• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Politikası

  Pitbull Tenoloji A.Ş. “Pitbull” olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli önemi göstermekteyiz.  Kişisel verilerinizin korunması konusunda, Pitbull olarak, ürün ve hizmetlerimizden yararlanan kişiler dahil, Pitbull ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin Koruma Kanununa uygun olarak işlenerek,  korunması konusunda gerekli özeni gösteriyor ve uyguluyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizi aşağıda açıkladığımız ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz, Pitbull tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Pitbullun ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız süre içerisinde oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Pitbull  hizmetlerini kullanmak amacı ile  web sitemizi ziyaret ettiğiniz, internet sayfamızı kullandığınızda, Pitbullun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  Araştırma amacıyla, sizden anket doldurmanızı isteyebiliriz, anketleri yanıtlamak kullanıcılarımızın kendi tercihleridir, anketlerin yanıtlanması, doldurulması zorunlu değildir.

  Toplanan kişisel verileriniz,

  Pitbull  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması,

  Pitbull tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve gereksinimlerinize göre özelleştirilerek, önerilmesi,  

  Pitbull ve Pitbull ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

  Pitbullun  ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Pitbullun  insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla  Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

  2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz,

  Pitbull  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması,

  Pitbull  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

  Pitbull ve Pitbull ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Pitbull’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile  Pitbull’un insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Pitbull  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Pitbull’un sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Pitbull’a iletmeniz durumunda, Pitbull talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Pitbull tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Pitbull’a  iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Pitbull’a  iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Pitbull’a 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

  .